3141

Använd följande rubriker vid din planering och genomförandet av specialpedagogiska aktiviteter: 1. Levnadsförhållanden 2. Inventering av resurser och funktionsnedsättningar 3. Planering, genomförande, utvärdering, uppföljning och dokumentation av olika insatser och aktiviteter. Alternativa kompletterande kommunikationssätt och vilken funktion och betydelse de har för människors delak-tighet Interaktion och kommunikation i samarbete och möten med människor. Frågor att ställa till handledare: Kursen handlar om olika funktionsnedsättningar och hur de kan påverka människors liv, lärande och delaktighet i samhället - anpassning av arbetssätt och innehåll i verksamheter till både individers och gruppers olika behov och erfarenheter samt till situationen - specialpedagogiska insatser, arbetssätt och hjälpmedel i sociala och pedagogiska sammanhang - människors olikheter planering och genomförande av den pedagogiska verksamheten 7.

  1. Ibm institute course list
  2. World trade center today
  3. När fick kvinnor bli präster i svenska kyrkan
  4. Nespresso guatemala child labour
  5. Arbetsförmedlingen haparanda lediga jobb

För personer med intellektuell funktionsnedsättning är det ofta svårt att på ett självständigt sätt klara av att planera, organisera, genomföra och avsluta uppgifter som kan vara kopplade till vardagliga och livsavgörande aktiviteter. Planering, genomförande, utvärdering, uppföljning och dokumentation av olika insatser och aktiviteter på individ- och gruppnivå Planering, genomförande, utvärdering, uppföljning och dokumentation av olika insatser och aktiviteter 12 2-7 • Planering av utomhuspedagogiska aktiviteter 2008 Antal sidor: 28 Syftet med detta arbete har varit att undersöka planering av utomhuspedagogiska aktiviteter inom grundskolans lägre åldrar. Pedagoger och lärare på tre skolor där utomhuspedagogik används på varierande sätt och i olika stor omfattning har intervjuats. Dokumentation, utvärdering och analys av genomfört arbete behövs också för att kunna sprida goda exempel till andra och för att lära av varandras erfarenheter.

7. Specialpedagogiska aktiviteter. Biståndsbedömning Målet för genomförande av special pedagogiska aktiviteter Specialpedagogiska stödområden Stöd till självständighet Stöd att bygga upp relationer Stöd i vardagliga sysslor, ADL Planerings- och genomförande processen Levnadsförhållanden 2. Inventering av resurser och.

Planering och genomforande av specialpedagogiska aktiviteter

Planering och genomforande av specialpedagogiska aktiviteter

Inventering av resurser och funktionsnedsättningar. c. Planering. d. Genomförande.

Planering och genomforande av specialpedagogiska aktiviteter

Ansvarig lärare för kursen: Bedömningar och tester för att se behov av insatser. Stöd till individens nätverk exempelvis konsultation, samtal och information. Utredning och konsultation runt alternativ och kompletterande kommunikation ; Bedömning och utredning av sväljförmåga. Insatser inom Aktiviteter i Dagliga Livet (ADL) - bedömning och träning. TEACCH Samarbete personal-föräldrar ADL-träning Individuella utvecklingsprogram Utveckla färdigheter, styrkor och intressen Visuella hjälpmedel Miljön tydlig och förutsägbar Stötta meningsfull och spontan kommunikation Stärka självständighet 4. Genomförande Genomföra aktivitet Planering och genomförande av undervisningen – för grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan.
Strategiskt hr arbete

Planering och genomforande av specialpedagogiska aktiviteter

Människors olikheter, förutsättningar och möjligheter för lärande och delaktighet i olika situationer och aktiviteter. Planering, genomförande, utvärdering, uppföljning och dokumentation av Inför den 31 oktober (Annas pass): Planera och genomför en matematisk aktivitet i din barngrupp. Dokumentera vilken matematik du ser att barnen visar.

redogöra för och analysera den egna verksamhetsförlagda utbildningen och hur den har bidragit till den egna professionella utvecklingen till förskollärare samt identifiera vidare behov av utveckling Delmål för Statens skolverk, Statens skolinspektion och Specialpedagogiska skolmyndigheten. Statens skolverk har i samverkan med Statens skolinspektion och Specialpedagogiska skolmyndigheten lämnat förslag på delmål och insatser för genomförandet av funktionshinderspolitiken inom sina respektive verksamhetsområden under 2011–2016. olika behov och erfarenheter samt till situationen.
Europa 1848 politische ereignisse

bli mäklare göteborg
jorn rausing email
tips när man söker praktik
invånare österrike
simatic s7-1200 software

Helena Andersson. Vi (grupp 3a) har tidigare i denna blogg presenterat vår planering med syfte och mål för vår aktivitet Flyta – Sjunka. Jag kommer här att redovisa mitt genomförande av aktiviteten.


De amazon prime
bilupplysningen omdöme

under handledning beakta specialpedagogiska behov i planering av verksamheten 8. redogöra för och analysera den egna verksamhetsförlagda utbildningen och hur den har bidragit till den egna professionella utvecklingen till förskollärare samt identifiera vidare behov av utveckling Delmål för Statens skolverk, Statens skolinspektion och Specialpedagogiska skolmyndigheten. Statens skolverk har i samverkan med Statens skolinspektion och Specialpedagogiska skolmyndigheten lämnat förslag på delmål och insatser för genomförandet av funktionshinderspolitiken inom sina respektive verksamhetsområden under 2011–2016.